ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
ДетайлиQ
Български

Влезте или се регистрирайте във Вашия профил, за да се възползвате от всички удобства на онлайн магазина.

Вход
или
или създайте нов акаунт

Стартира изпълнението на проект "Подем и устойчив растеж"

;
<
Новини 2/2

Стартира изпълнението на проект "Подем и устойчив растеж"

Þ06 март 2020, 01:00
Ғ94
ȭ
+1 º
Европейски фонд за регионално развитие
Европейски фонд за регионално развитие

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ БЕНКОВСКИ КО ООД

От 03.02.2020г. БЕНКОВСКИ КО ООД започна изпълнението на проект „ПОДЕМ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0629-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 520 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 364 350.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на настоящия проект е повишаване на капацитета за производство на специализирани машини, нестандартно оборудване, дестилационни апарати и инсталации за други производствени компании от хранително-вкусова промишленост, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието БЕНКОВСКИ КО ООД чрез инвестиции в ново технологично оборудване. Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират напълно със заложената дейност: да се внедри съвременна технология на производство чрез система за водно-абразивно рязане, която да подобри производствения процес и повиши качеството на произвежданите детайли и цялостни изделия както и да се оптимизират производствените разходи вследствие на внедрената технология.. 

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-2.024 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

adalize | MK1 v8.9.14 | RegNr. 18429 | webdesign Œ
û